Közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról   23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista                                                                                     

                a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,    "Óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje:

Az óvoda a fenntartó által kijelölt, alapító okiratban rögzített körzettel működik.

Alapító okiratában rögzített férőhelye mértékéig a felvételi körzete szerinti lakóhelyű gyermeket veszi fel.

Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő beosztásának lehetőségeiről.

Szakértői Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek csoportba sorolásáról az óvodapedagógusok véleményének meghallgatása után tagintézmény-vezető javaslata alapján az igazgató dönt.

Az óvodai tagintézmény vezetőjének javaslata alapján az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással az igazgató értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének meghallgatása után tagintézmény-vezető javaslata alapján az igazgató dönt.

Az óvodai felvétel feltételei:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a felvételi körzet településein található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető, és legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést.

A felvételhez, előjegyzéshez szükséges:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa lakcím kártyája

- a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája

Adategyeztetés céljából kérjük továbbá:

- a gyermek TAJ kártyáját

- a gyermek oltási kiskönyvét

A beiratkozás a szülő írásbeli kérelme alapján, az adatvédelmi szabályok betartásával, az önkéntes adatszolgáltatás dokumentálásával, jelentkezési lapon történik.

Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:

Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, , az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Előnyben részesítjük a felvételi eljárás során azokat a gyermekeket, akik

- testvére iskolánkba vagy óvodánkba jár

- plébánosi ajánlással érkezik a beiratkozásra

- vallását rendszeresen gyakorolják szülei"                                                       

                b) a beiratkozásra meghatározott időt,                Minden évben a fenntartó által meghatározott időintervallumban, a hatályos jogszabályok szerint, április 20 és május 20 között.                                                     

                a fenntartó által engedélyezett csoportok száma            4 csoport                                                           

                c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,        lásd:iskolai közzétételi lista                                                              

                d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,           lásd:iskolai közzétételi lista                                                       

                                                                                             

                e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,               Nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig, a tanév június 15-ig, illetve az utolsó tanítási napig tart. A tanév általános rendjéről az oktatásért felelős miniszter évenként rendelkezik.                 A nyári időszakban az óvodai tagintézmény 4 hétig zárva tart. Ez alatt az időszak alatt kell elvégezni az óvodák szükség szerinti felújítását. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatjuk.                                               

                                Az óvoda napi 11 óra, 5 napos (hétfőtől péntekig) heti 55 órás munkarenddel üzemel. A Molnár J. utcai telephely napi 9 órás, 5 napos (hétfőtől péntekig), heti 45 órás munkarenddel üzemel. E12      -     Az óvoda az iskolai szünetek alatt, illetve munkanap áthelyezés esetén a szülői igények és gazdaságosság figyelembe vételével tart nyitva.                                              

                               "Időpontja Megemlékezés neve

2016. augusztus 28. Veni Sancte

2016. szeptember 24. Játszótéri eszközök átfestése és Töltött káposzta főzés

2016. szeptember 30. Terményáldás

2016. november 18. Szent Erzsébet kenyér szentelés

 - rajzok készítése-kiállítás az iskolában

2016. november 24 . Adventi készülődés

2016. december 6. Szent Miklós napja

2016. december 21. Karácsonyi gyertyagyújtás

2017. január 6. Vízkereszt - Napkeleti bölcsek ünnepe

2017. február 3. Balázs áldás, Gyertyaszentelő

2017. február 11. Jótékonysági Szülői bál

2017. február 26. Farsang

2017. március 1.. Hamvazószerda

2017. március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe- március 15.

2017. március 21-24. Apák köszöntése

2017. május 16. Évzáró- és anyák napi ünnepély a szivárvány csoportban

2017. május 17. Évzáró- és anyák napi ünnepély a méhecske csoportban

2017. május 18. Évzáró- és anyák napi ünnepély a katicabogár csoportban

2017. május 19. Évzáró- és anyák napi ünnepély a halacska csoportban

2017. május 26. Gyereknap

2017. június 9. Búcsúzó ünnepély

2017. június 18. Te Deum és ballagás "                                                

                f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, lásd:iskolai közzétételi lista                                                       

                                                                                             

                g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.              lásd:iskolai közzétételi lista                                                              

                az óvodapedagógusok száma    8 fő                                                      

                 iskolai végzettsége,szakképzettsége    óvodapedagógus            Óvodapedagógus Mentorpedagógus- Pedagógus  szakvizsga                                                                        

                               óvodapedagógus            "óvodapedagógus

Tanító"                               

                               óvodapedagógus            "óvodapedagógus

gyermek- és ifjúságvédelem

pedagógia szakos nevelő

nevelőtanár"                                   

                               óvodapedagógus            "Óvodapedagógus

ECDL Select"                                    

                               óvodapedagógus            óvodapedagógus                                          

                               óvodapedagógus            "óvodapedagógus

Alsós hitoktató

Drámapedagógus

számítógép-kezelő

közművelődési szakember I.

népi játszóházi foglalkozásvezető"                                       

                               óvodapedagógus            óvodapedagógus                                          

                               óvodapedagógus            óvodapedagógus