Közzétételi lista

 

 

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény45.§ (2) bekezdése értelmében a június 1. és augusztus 31. között született tankötelessé váló iskolaérett gyermekek  beiratkozása az állami intézményfenntartó központ által meghatározott időpontban történik.

A beíratáshoz szükség van:

 • plébánosi ajánlás
 • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára
 • a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímét igazoló hatósági igazolványra, azaz a lakcímkártyára
 • az iskolaérettségi igazolásra (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)
 • kérjük továbbá adategyeztetés céljából a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • adószámát (adókártya)
 • társadalombiztosítási számát (TAJ kártya)
 • kedvezményekre jogosító igazolásokat.

A beiratkozás során a szülő kitölti az iskola jelentkezési lapját, nyilatkozik a kedvezményekre jogosító jogcímekről.

A felvételi eljárást során a beiratkozáskor

 • a szülő igazolja, hogy gyermekének hivatalos képviselője
 • átadja gyermeke adatait
 • igazolja, hogy gyermeke tanköteles
 • a szülő (gondviselő) a beíratkozás során írásban bejelenti, hogy gyermeke számára iskolánkat választja a tankötelesség teljesítése céljából
 • nyilatkozik arról, hogy elfogadja az SzMSz-ben és a  Házirendben foglaltakat – melyek a vallásgyakorlással kapcsolatos előírásokat is tartalmaznak –, s azt magára és gyermekére nézve kötelezőnek ismeri el,
 • a jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg nyilatkozatokat tesz
 • beszélgetést folytat az igazgatóval (helyettesével), a leendő első osztályos tanítóval, a spirituálissal

A felvételi kérelmeket az igazgató bírálja el, melynek során az alábbi szempontok jelentenek előnyt a jelentkezőnek:

 • az óvodai nevelése saját intézményünkben történt,
 • testvér, közeli rokon az intézménnyel jogviszonyban áll.

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elvei:

 1. Iskolánknak nincs a kötelező beiskolázási körzete, a szülő/gondviselő saját döntése alapján íratja be gyermekét az iskolánkba.
 2. A tanulók felvételének előfeltétele a római katolikus vallás elfogadása.
 3. A felvétel során előnyt élvez az a gyermek, akinek közeli rokona jogviszonyban áll intézményünkkel, aki plébánosi (lelkészi) ajánlással rendelkezik.
 4. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
 5. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a szülő személyi igazolványát;
 • a gyermek lakcímkártyáját;
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
 • szükség esetén a nevelési tanácsadó véleményét
 • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
 1. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
 • a tanuló anyakönyvi kivonatát;
 • a szülő személyi igazolványát;
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot
 • szükség esetén a nevelési tanácsadó véleményét
 • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
 1. A tanulók átvételéről a szülő kérésének, vallásgyakorlással kapcsolatos nyilatkozatának (kötelezettség vállalása a házirend idevonatkozó szabályainak megtartása tekintetében),plébánosi (lelkészi) ajánlás függvényében, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
 2. Ha az átvételt kérő tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
 3. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – amennyiben a tanuló iskolájának pedagógiai programja lényegesen eltér iskolánkétól (pl. nem tanulta tantárgyunkat) a tanuló az évfolyam tantárgyi követelményeiből a tantárgy jellegének megfelelően szóbeli, írásbeli (illetve mindkettő) különbözeti, vagy osztályozó vizsgát tesz. A vizsgához felzárkóztató segítséget nyújtunk. A vizsga letételére szükség esetén egy tanév türelmi időt biztosítunk. A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról az intézményvezetés a szülőt az átvételkor írásban értesíti.

 

2. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma:15.

 

 

3.A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díjat, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség ( a továbbiakban együtt: díj ) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

 

Térítési díj szabályzata a 2016/17-es tanévre:

 

Intézményünkben kizárólag étkezési térítési díjat állapítunk meg.

 

A térítési díjjal terhelt tevékenységek:

óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, óvodai, iskolai felnőtt étkeztetés.

 

A gyermekétkeztetési feladatokat szolgáltatótól vásárolt élelmezés formájában oldjuk meg. Az óvodai és az iskolai étkeztetésnél egyaránt a Csepregi GastroFood Kft a beszállító. A gyermekétkeztetés térítési díjait a szolgáltatási szerződésekben étkezés típusonként meghatározott vásárolt élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege mértékével egyezően állapítjuk meg. Az intézményben dolgozó kollégák részére is biztosítunk lehetőséget munkahelyi étkezés igénybevételére. A felnőtt étkeztetés térítési díja megegyezik a szállítói szerződésben meghatározott, általános forgalmi adóval növelt szolgáltatási egységárral.

 

Étkezési térítési díj mértékének megállapítása:

Az iskola tanulói a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet (Korm.r.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyv. tv.) alapján a következő térítési díjakat kötelesek fizetni.

 

A térítési díjak általános forgalmi adóval növelt összege:

 

                        ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS:

                                   Tízórai                        77 Ft/adag

                                   Ebéd                304 Ft/adag

                                   Uzsonna                      77 Ft/adag

ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS:

                                   Tízórai                        84 Ft/adag

                                   Ebéd                          337 Ft/adag

                                   Uzsonna                      84 Ft/adag

                        FELNŐTT ÉTKEZTETÉS:

                                   Ebéd                          590 Ft/adag

                                   Ebéd /zóna/              538 Ft/adag

 

II. Étkezési térítési díjak fizetése, díjkedvezmények

1/A tanulók étkezési térítési díja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv szerint kerülnek megállapításra:

„151. §(1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni

..................................

b) óvodában,

.................................

e) az általános iskolai menzai ellátás keretében nyújtott étkeztetésre.

 (2)

......................

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

........................

(5) Gyermekétkeztetés esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

aa)…………

ab) óvodás,

ac)1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,

c) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

(7) Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.

..........................

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve –ha a gyermek nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben –a nevelési-oktatási intézmény vezetője –a fenntartó által megállapított szabályok keretei között –a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

(10) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

a) a tizennyolc éven aluli,

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve

felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele

befejezéséig kell biztosítani.”

 

Teljes díjat kell fizetni a kedvezményre nem jogosult gyermekek étkezéséért.

A kedvezmények megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát kell beszerezni a szükséges igazolásokkal együtt.

 • 100 %-os kedvezmény esetén szükséges a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat.
 • 50 %-os kedvezményre jogosult a három- vagy többgyermekes családokban élő tanuló esetén szükséges a családi pótlékról szóló igazolás (államkincstári igazolás vagy banki kivonat), a középfokú vagy felsőoktatásban tanuló testvér iskolájától az aktuális tanévre érvényes tanulói jogviszonyról szóló iskolalátogatási igazolás.
 • 50%-os kedvezményre jogosult a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló esetén szükséges a szakorvosi vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.

Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a változás napjától kell megfizetni.

 

 

III. Étkezési térítési díjak fizetésének határideje, késedelmes fizetés:

 

A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megfizetése a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő köteles.

Az étkeztetés személyi térítési díjait az intézmény házipénztárába tárgyhónap harmadik hetében, pénztári nyitvatartási időben kell megfizetni számla alapján. A számlázás Lafisoftprogramon keresztül történik. Az esetleges hiányzások, illetve kedvezmények érvényesítése miatt a következő havi számlában történik a korrekció.

 

Amennyiben fizetési határidőre nem történik meg az étkezési díj kiegyenlítése, úgy az 1. sz. melléklet szerinti „Értesítő” levelet küldjük a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek.

 

A pótbefizetést követően még fennálló hátralékról a 2. sz. melléklet szerinti „1. sz. Fizetési felszólítás” elnevezésű levélben értesítjük a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőt, újabb fizetési határidő kitűzésével.

 

2 hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén a 3. sz. melléklet szerinti „2. sz. Fizetési felszólítás” elnevezésű levelet küldjük a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek ismételt fizetési határidő kitűzésével, valamint a további jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel.

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

ÉRTESÍTŐ

 

 

Tisztelt Szülők!

 

 

Ezúton értesítem Önöket, hogy gyermekük/gyermekeik …………………. havi étkezési térítési díját ……………………………………….. között nem egyenlítették ki.

A pótbefizetés időpontja: ……………………………………. a pénztári nyitvatartási időben.

Amennyiben Ön meghosszabbított gyermekvédelmi határozattal rendelkezik, kérem, hozza be, hogy nyilvántartásunkban rögzíteni tudjuk.

 

Jánoshalma, ………………………...  

 

 

                              

                                                                                                              ………………………………………….

                                                                                                                             gazdasági vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

……………………………..

…………………………..

 

Tárgy: 1. sz. fizetési felszólítás

 

Tisztelt Szülő!

 

Nyilvántartásunk szerint ….. hónap étkezési térítési díját …………………………..  nevű gyermeke(i) után elmulasztotta befizetni, melynek összege : …………… Ft, azaz …………………………….Ft.

Felszólítom, hogy a fennálló tartozást ………………….-ig az iskola pénztárában kiegyenlíteni szíveskedjen.

 

Jánoshalma, ……………………

Tisztelettel:                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………

                                                                                              gazdasági vezető                                                                

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

                                              

……………………………

……………………………

 

                                                                                  Tárgy: 2. sz. fizetési felszólítás

 

Tisztelt Szülő!

 

Iskolánk gazdasági vezetőjének nyilvántartása szerint …. hónap étkezési térítési díját elmulasztották befizetni, annak összege : ……….. Ft azaz ……………………………..…. Ft.

Felszólítom, hogy az elmaradt összeget e felhívás kézhez vételétől számított 15 napon belül fizesse be az iskola pénztárába.

Tájékoztatom, hogy lehetőség van részletekben történő befizetésre is, amelyet a igazgatónál, gazdasági vezetőnél lehet írásban indokoltan kérelmezni.

Felhívom figyelmét, hogy az étkeztetés biztosítására vonatkozó szülői kötelezettsége elmulasztása gyermeke veszélyeztetésének minősülhet, az ezzel kapcsolatos jelzést – ha továbbra is fennáll az étkezési díj be nem fizetése – az illetékes gyermekvédelmi szervezethez meg kell tennie az iskolának.

 

Jánoshalma, …………………………….

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                                      igazgató

 

 

 

 

 

4. A fenntartó nevelési- oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

 

 

 

5.A nevelési- oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja:

 

 

Az intézmény a szorgalmi idő alatt hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától 17:00 óráig tart nyitva.  16:00 órától 17:00 óráig felügyeletet tartunk.

 

Tervezett jelentősebb rendezvények, események

 

Évnyitó:

2016. augusztus 28.

Veni Sancte10:00

Őszi szünet:

2016. november 2-4.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap: 2016. november 7. (hétfő).

Téli szünet:

2016. december 21 -
2017. január 3.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. december 20. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap: 2017. január 4. (szerda).

Félév vége:

2017. január 20.

Félévi értesítő: 2017. január 27., péntek

Tavaszi szünet:

2017. április 12-21.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. április 11. (kedd),
a szünet utáni első tanítási nap: 2017. április 24. (hétfő).

Utolsó tanítási nap:

2017. június 15.

 

Ballagás:

2017. június 18.

Te Deum Ballagás 16 órakor

Tanévzáró:

2017. június

Tanévzáró ünnepély

     

 

 

6. A pedagógiai- szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Minőségirányítási programból, a dolgozói teljesítményértékelésből és a teljes körű intézményi önértékelésből fakadó feladatok.

Az intézményértékelés során az alábbi eredmények születtek:

Terület

Adatforrás

Eredmény %

Összes %

Intézmény

Pedagógus elégedettség

91%

87%

Szülői elégedettség

83%

   

 

A pedagógusok közül öt fő vett részt minősítési eljárásban, 1 fő mester pedagógus, 4 fő pedig pedagógus II. fokozatba került. Ebben a tanévben 2 fő kerül minősítésre.

 

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

 

 

SORSZÁM

FUNKCIÓK

VÉGZETTSÉGEK

 1.  

osztályfőnök
tanító
napközis nevelő

nemzetiségi német tanító, ECDL, ált. iskolai tanító

 1.  

osztályfőnök
tanító
napközis nevelő
tanár

általános iskolai tanító, földrajz szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga

 1.  

tanár
osztályfőnök
munkaközösség-vezető

matematika-kémia szakos tanár; számítástechnikai szoftverüzemeltető

 1.  

tanár
tanító

Tanító Angol nyelvi szakkollégium Angol szakos nyelvtanár Számítógép-kezelő

 1.  

tanító
tanár
napközis nevelő

tanító, magyar műveltségterület

 1.  

tanár
igazgatóhelyettes

földrajz-testnevelés szakos tanár;

 1.  

tanító
tanár

tanító, ének szakkollégium

 1.  

igazgató

napközis nevelő,.

tanító ember és társadalom műveltségi terület, tanulásban akadályozottak szakiránya gyógypedagógiai tanár közoktatási vezető szakvizsga, óvodapedagógus

 1.  

tanár
napközis nevelő

okleveles mérnöktanár(mérnök-informatikus) ; műszaki informatikai szak távoktatási tagozat, informatikus mérnök;

 1.  

osztályfőnök
tanító
napközis nevelő

tanító

 1.  

osztályfőnök
tanító
napközis nevelő

tanító, magyar nyelv és irodalom

 1.  

tanár
igazgató

magyar szakos tanár, szakvizsga: drámajáték, közoktatásvezető, könyvtár szakkollégium

 1.  

osztályfőnök
tanár
munkaközösség-vezető

ált. isk. tanító, történelem és magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 1.  

tanár
igazgatóhelyettes

matematika-fizika szakos tanár; pedagógus szakvizsga: közoktatásvezető; sz. technikai szoftverüzemeltető; ECDL;

 1.  

tanító
tanár

ált. iskolai tanító, testnevelés szakos tanár

 1.  

tanár
osztályfőnök
tanító
könyvtáros

tanító, testnevelés és sport műv-i ter., angol műv-i ter, informatikus könyvtáros, számítógépkezelő, ECDL szg használói

 1.  

tanító
tanár
osztályfőnök
napközis nevelő

tanító, ember és társ., matematika műv. terület; történelem szak,

 1.  

tanító
tanár
napközis nevelő

tanító, magyar nyelv és irodalom műv.terület

 1.  

tanító
osztályfőnök

tanító, testnevelés és sport műv.ter.

 1.  

tanár

Német nemzetiségi szakos tanár

 1.  

tanár

Német nemzetiségi, testnevelés szakos tanár

 1.  

tanító
osztályfőnök
napközis nevelő

ált. isk. tanító;  könyvtár szakkollégium, biológia szakos tanár; számítógépkezelő

 1.  

tanító
tanár
osztályfőnök
napközis nevelő

technika életvitel háztartástan, tanító, ECDL számítógép használói, számítástechnikai szoftverüzemeltető, ifjúságsegítő

 1.  

fejlesztő pedagógus
diákönkormányzatot segítő pedagógus
munkaközösség-vezető

ECDL szg. Használói; oligofrén pedagógia, pszihopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

 1.  

tanító
tanár
fejlesztő pedagógus

tanító, magyar nyelv és irodalom műv.terület, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyógypedagógiai tanár

 1.  

tanár

biológia-környezetvédelem szakos tanár

 1.  

fejlesztő pedagógus
tanító
osztályfőnök
napközis nevelő

pedagógus, differenciáló fejlesztő szakpedagógus, számítógép használói

 

Határozott idő

 

SORSZÁM

FUNKCIÓK

VÉGZETTSÉGEK

 1.  

tanító
tanár
napközis nevelő
könyvtáros

tanító, magyar műveltségterület

 1.  

tanár

Német nemzetiségi szakos tanár

 

Óraadók

 

SORSZÁM

FUNKCIÓK

VÉGZETTSÉGEK

 1.  

tanár
 

Angol szakos tanár

 1.  

tanár

Matematika szakos tanár

 1.  

tanár

Rajz szakos tanár

 1.  

tanár

Angol szakos tanár

 1.  

tanár

Ének szakos tanár

 1.  

tanár

tánctanár

 1.  

tanár

táncpedagógus

 1.  

logopédus

Ologofrén- pedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

 

Iskolatitkár: Érettségi, igazságügyi igazgatás

Rendszergazda: Informatikus mérnök, okleveles mérnöktanár.

Pedagógiai asszisztens:  Pedagógiai asszisztens, Gyógypedagógiai asszisztens.

Könyvtáros: könyvtáros tanítót alkalmazunk (1 fő 4 órában)

 

 

10.Az országos mérés- értékelés évenkénti eredményei:

 

 

 

 

 

11.A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

 

AZ INTÉZMÉNY LEMORZSOLÓDÁSI, ÉVISMÉTLÉSI MUTATÓI

 

 

2014/15

2015/16

2016/17

Jelenlegi létszám (fő):

286

271

288

ebből külföldi vagy magántanuló (fő):

0

1

 

Idei tanévben távozottak száma:

2

6

 

Idei tanévben érkezettek száma:

0

8

 

Bukott tanulók száma:

3

6

 

Összes bukás száma (egy tanuló több tárgyból is bukhat):

5

9

 

Évismétlések száma:

2

1

 

 

 

 

A 2015/16- es tanévben 1 fő kényszerült évismétlésre.

jv: jogviszony szünetel

mn: magántanuló

 

 

12. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:

 

Szakkör foglalkozás megnevezése

Létszáma

Heti óraszám

Térítés-mentes

Költség-térítéses

(ez esetben fizetendő összeg/fő)

énekkar alsó tagozat

13

1

igen

-

énekkar

10

1

igen

-

Angol szakkör 2.o.

13

2

igen

-

Angol szakkör 2.o.

10

2

igen

-

Angol szakkör 3.o.

9

2

igen

-

Angol szakkör 3.o.

11

2

igen

-

Angol szakkör 4.o.

8

2

igen

-

Angol szakkör 5.o.

10

2

igen

-

Angol szakkör 6.o.

8

2

igen

-

Angol szakkör 7.o.

8

2

igen

-

Német 2. évf.

9

2

igen

-

Német 3. évf.

8

2

igen

-

Német 4. évf.

5

2

igen

-

Német 5. évf.

7

2

igen

-

Hangszer 1-8. évf.

10

2

igen

-

Színjátszó szakkör

13

1

igen

-

Sportkör 1-2. évf. futball

20

1

igen

-

Sportkör 3-4. évf. futball

23

2

igen

-

Sportkör 5-8. évf. futball

29

1

igen

-

Sportkör floorball 7-8. évf.

6

1

igen

-

Sportkör horgászat alsó tagozat

14

0,5

igen

-

Sportkör horgászat felső tagozat

20

1

igen

-

Informatika alsó tagozat

26

1

igen

-

Informatika felső tagozat

10

1

igen

-

Összesen:

 

40,5

   

 

 

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

1.1Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai:

A következő meghatározó elveket kell figyelembe venni:

 • a házi feladat meghatározásához a tanórán elegendő időt kell hagyni, hogy a tanulók tudomásul vegyék, feljegyezzék és megértsék azt
 • a házi feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, és biztosítani kell a tanulók életkori sajátosságaiból adódó szabadidő szükségletet
 • a házi feladatok a tanagyaghoz kapcsolódjanak, annak alkalmazását tegyék lehetővé
 • nem kellően feldolgozott, a tanulók számára nem kellően tisztázott tananyagból felesleges házi feladatot feladni
 • az otthoni feladatok mennyisége és minősége célszerűen szolgálja az ismeretszerzést, az
 • ismeretek begyakorlását, a készségek fejlesztését
 • a házi feladat nem lehet a tanulói túlterhelés tényezője

A házi feladat lehet:

 • szóbeli, vagy
 • írásbeli munka, vagy
 • mindkettő egyszerre.

A házi feladatok célja, hogy a tanulók:

 • elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,
 • megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és
 • segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését

A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is.

A házi feladat ellenőrzése:

 • A szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik.
 • Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell.
 • Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgytól is.

Házi feladatok lehetnek:

 • munkafüzetekből, feladatgyűjteményből adott feladatok,
 • tankönyvi kérdésekre adandó válaszok
 • vázlatkészítés,
 • leíró vagy elemző munkák,
 • házi dolgozat,
 • gyűjtő- vagy kutatómunka,
 • számítógépes feladat

 A házi feladat meghatározásának helyi korlátai:

 • a házi feladat nem lehet büntető jellegű
 • házi feladatot ünnepnapra, hétvégére csak a szokásos hét közbeni mennyiségben szabad feladni, szem előtt tartva, hogy a pihenőnapoknak a tanuló számára is kikapcsolódást kell jelenteni
 • hosszabb szünetekre is az előzőeket figyelembe véve kell eljárni

 

Az iskolai beszámoltatások, számonkérések formái

 • írásbeli: feladatlap, teszt, dolgozat, témazáró, házi dolgozat, füzet, munkatankönyv, munkafüzet, írásbeli vizsga, IKT eszközökkel készített tanulói prezentációk, képgyűjtemények, felhívó plakátok, hírek, képek készítése, gyűjteménybe rendezése stb.

Az írásbeli beszámoltatás, számonkérés rendje

 • A tanulás-tanítás folyamatában a felméréseket a tantárgy sajátosságainak megfelelő rendszerességgel végezzük.
 • Tanulóink indokolt esetben – pl.: 2-3 órát is meghaladó hiányzás – ugyanabból a

tantárgyból javító dolgozatot írhatnak. Mindkét érdemjegy a naplóba, ellenőrzőbe kerül.

 • A témazárókat, felmérőket százalékosan is kimutatjuk.
 • Az egyes tantárgyakhoz készült központi tudásszintmérő feladatlapoknál az azokban javasolt ponthatárokat alkalmazzuk.
 • A százalékhatárokról tanév elején a tanulókat és a szülőket is tájékoztatjuk.
 •  

Az ismeretek számonkérésének követelményei:

 1. Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és önértékelő képességet, önnevelésre késztet.
 2. Az objektív, igazságos értékelés. Az osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a tanulókat egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő.
 3. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is.
 4. Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. Érvényesíteni kell a szóbeliséget is. Még a „feladatmegoldó” tárgyakban sem hagyható el a szóbeli ellenőrzés, számonkérés.
 5. A félévi és év végi minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet. A záró osztályzat tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az igyekezetét, a teljesítmény változásának irányát.
 6. A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza -          teljes jogkörrel és felelősséggel.

Osztályozás

Az értékelés - osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles / 5 /, jó /4/, közepes / 3 /, elégséges / 2 /, elégtelen /1/. Ez az értékelési forma a 2. évfolyam év végétől 8. évfolyamig történik. Az egyes fokozatok tartalmát tantárgyaktól függetlenül az alábbiak szerint határozzuk meg.

Jeles (5) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai (tanórai) közös munkában különösen nagy figyelmet és érdeklődést mutat. Otthon feladatát állandóan, és legnagyobbrészt segítség nélkül végzi. Az osztályban már feldolgozott tananyagról szóban és írásban bármikor kiválóan és helyes magyarsággal számot tud adni, annak helye és önálló alkalmazásában nehézsége nincs, kötelességtudása, pedig társaira jótékony hatású. Amennyiben a tanuló osztályzata mindkét félévben valamennyi érdemjegye jeles, a tanuló szaktárgyi dicséretben részesülhet.

(4) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában érdeklődéssel és figyelemmel vesz részt, otthoni feladatait általában segítség nélkül jól elvégzi, a már feldolgozott tananyagról szóban és írásban számot tud adni és azt némi segítséggel helyesen alkalmazni is tudja, kifejezőképességében csak kisebb hiány fordul elő, de tanulmányi kötelezettségeinek teljesítéséről kellő bizonyítékot nyújt.

Közepes (3) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában részt vesz, otthoni feladatait nagyobbrészt önállóan elvégzi, a már feldolgozott tananyagról szóban vagy írásban kisebb hiányokkal, tévedésekkel vagy pontatlanságokkal számot tud adni és azt segítséggel, alkalmazni is tudja, kifejezőkészségében időnként nehézségei mutatkoznak, amelyeket azonban kötelességtudóan megpróbál kijavítani.

Elégséges (2) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában részt vesz, otthoni munkáját lényeges elemeiben elvégzi, a már feldolgozott tananyag legfontosabb részeiről szóban és írásban számot tud adni, de ismereteit csak segítséggel tudja alkalmazni, írásbeli dolgozatainak eredménye pedig legalább felerészt elégséges.

Elégtelen (1) minősítést kap a tanuló, ha az iskolai közös munkában passzív, otthoni feladatai nem vagy csak hanyagul végzi el, a feldolgozott tananyag lényeges részeiből szóban és írásban sem tud számot adni, írásbeli dolgozatainak érdemjegye, pedig túlnyomórészt elégtelen.

Teljesítmény

Érdemjegy

0-33 %:

elégtelen (1)

34-50 %:

elégséges (2)

51-75 %:

közepes (3)

76-90 %:

jó (4)

91-100 %:

jeles (5)

 

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

 

 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 • osztályozó vizsga,
 • pótló vizsga,
 • javítóvizsga.

 

 1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
 • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

 1. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

 

 1. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

 

 1. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

 

 1. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
 • osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
 • javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)

közölni kell.

 

 1. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben:
  1. 2013-2014. tanév júniusban: Az első és az ötödik évfolyamon.
  2. 2014-2015. tanév júniusban: A második és a hatodik évfolyamon.
  3. 2015-2016. tanév júniusban: A harmadik és a hetedik évfolyamon.
  4. 2016-2017. tanév júniusban: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon.

A követelmények elfogadásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt.

 

 1. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT

Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Hittan

 

SZÓBELI

 

Környezetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Ének-zene

 

SZÓBELI

GYAKORLATI

Vizuális kultúra

 

 

GYAKORLATI

Életvitel és gyakorlat

 

 

GYAKORLATI

Testnevelés és sport

 

 

GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT

Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Hittan

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Történelem

 

SZÓBELI

 

Természetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Kémia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Biológia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

 

Ének-zene

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

Hon- és népismeret

 

SZÓBELI

 

Vizuális kultúra

 

 

GYAKORLATI

Informatika

 

SZÓBELI

GYAKORLATI

Technika, életvitel és gyakorlat

 

 

GYAKORLATI

Testnevelés és sport

 

 

GYAKORLATI